Výhody rozhodcovského konania

Výhody rozhodcovského konania oproti konaniu pred bežným civilným súdom:

  1. V rozhodcovskom konaní sa rozhodujú všetky spory týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní vrátane sporov o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je.
  2. Ekonomika– súdny poplatok v konaní pred Rozhodcom je výrazne nižší, oproti súdnemu poplatku na súde civilnom. V prípade uzatvoreného súdneho zmieru sa súdny poplatok pomerne znižuje.
  3. Dynamika, efektivita a rýchlosť rozhodcovského konania– v optimálnom prípade trvá rozhodcovské konanie od podania návrhu po právoplatné rozhodnutie od 15 do 30 dní). Najdlhšie však 60 dní. Toto je obrovský nepomer proti konaniu na civilnom súde, kde sa konania často naťahujú niekoľko rokov.
  4. Jednoinštančnosť– proti rozhodcovskému rozsudku v podstate nie je prípustné odvolanie
  5. Úspora času a nákladov– rozhodcovské konanie je písomné bez nariadenia pojednávania. Celá komunikácia prebieha písomne, či už poštou, alebo elektronickými prostriedkami. To znamená, že nie je potrebné osobne cestovať na pojednávanie, ako je tomu v prípade civilných súdov
  6. Objektivita, nezávislosť a nestrannosť rozhodovania– spory rozhoduje erudovaný právnik s dlhoročnou rozhodcovskou praxou.
  7. Možnosť vydania predbežného opatrenia– na návrh účastníka je možné v rámci rozhodcovského konania vydať predbežné opatrenie, ktorým súd dočasne upraví pomery účastníkov, ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Medzi najčastejšie vydávané predbežné opatrenia v rámci rozhodcovského konania sa zaraďujú rozhodnutia, ktorými rozhodcovský súd uloží účastníkovi konania zákaz nakladania s hnuteľným majetkom, nehnuteľným majetkom včítane zápisu poznámky do katastra nehnuteľností, motorovým vozidlom, pohľadávkami a podobne.
  8. Vykonateľnosť– rozhodcovský rozsudok vydaný Rozhodcom  je plnohodnotným exekučným titulom. To znamená, že po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku (3 dni po doručení účastníkovi) je možné na jeho základe podať návrh na vykonanie exekúcie.
  9. Neverejnosť– konanie pred všeobecným súdom je verejné. Naopak rozhodcovské konanie je neverejné. To znamená, že o tomto majú vedomosť výhradne účastníci, Rozhodca a pracovníci Rozhodcu, pričom rozhodca aj jeho administratívne zložky sú viazaní mlčanlivosťou.
  10. Rozhodcovské konanieje moderným a progresívnym spôsobom riešenia civilných a obchodných sporov s garanciou právnej istoty a efektívnou ochranou účastníkov konania.