DOHODA O UROVNANÍ

Vzor č. 4 – Dohoda o urovnaní

Dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné. Dohoda, ktorou majú byť medzi účastníkmi upravené všetky práva, sa netýka práv, na ktoré účastník nemohol pomýšľať. Ako vyplýva zo zákonnej definície dohody o urovnaní, táto je optimálnym právnym nástrojom na dojednanie úpravy práv a povinností účastníkov právneho vzťahu uzatvoreného v minulosti. Napríklad keď veriteľ požičia dlžníkovi určitú sumu na základe ústnej, alebo písomnej zmluvy o pôžičke a dlžník svoj záväzok nespláca, zabezpečí podpísanie dohody o urovnaní možnosť veriteľa domáhať sa svojho nároku v rozhodcovskom konaní. Vo vzore na stiahnutie je zaradený taktiež prvok uznania dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka. Uznanie dlhu zabezpečí pretrhnutie plynutia trojročnej premlčacej lehoty vyplývajúcej z pôvodného právneho vzťahu veriteľa a dlžníka. Od podpisu dohody o urovnaní začína plynúť nová premlčacia lehota 10 rokov. POZOR ! V prípade, ak bol dlh v čase podpisu premlčaný (od splatnosti pôvodného dlhu uplynula lehota viac ako 3 roky) je toto nevyhnutné uviesť do dohody o urovnaní (napr. doplniť bod, ktorý znie:  „Dlžník je oboznámený s premlčaním pôvodného záväzkového vzťahu.“). V rámci dohody o urovnaní je tiež možné dojednať splátkový kalendár, to znamená, že sa veriteľ a dlžník dohodnú na splatení dlhu formou mesačných (týždenných / štvrťročných …) splátok.

Vysvetlivky ku tlačivu Dohody o urovnaní:

a) Veriteľ: Je potrebné vypísať údaje veriteľa – osoby, ktorá požičiaval peniaze
a) Dlžník: Je potrebné vypísať údaje dlžníka – osoby, ktorá prijímal požičané peniaze
b) Predmet pôžičky: Je potrebné vypísať výšku požičanej sumy
c) Doba splatnosti: Je potrebné vypísať, kedy mala byť dlžná suma vrátená
d) Výška splátky: Je potrebné vypísať výšku mesačnej splátky, mesiac a rok splatnosti prvej splátky

Download (DOC, 36KB)