ROZHODCOVSKÁ ŽALOBA

Vzor č. 5 – Rozhodcovská žaloba

Rozhodcovskou žalobou sa uplatňuje nárok zo zmluvy (napr. zmluvy o pôžičke), ktorá musí mať písomnú formu a musí obsahovať rozhodcovskú doložku Rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ. V prípade, ak bola pôžička poskytnutá na základe ústnej zmluvy, alebo písomnej zmluvy o pôžičke bez uvedenia rozhodcovskej doložky je možné uzatvoriť Dohodu o urovnaní.

Vysvetlivky ku tlačivu Rozhodcovskej žaloby:

a) Žalobca: Je potrebné vypísať údaje žalobcu – osoby, ktorá je veriteľom
a) Žalovaný: Je potrebné vypísať údaje žalovaného – osoby, ktorá je dlžníkom
b) O zaplatenie: Je potrebné vypísať výšku dlžnej sumy
c) Dátum zmluvy o pôžičke
d) Výška požičanej sumy
e) Dátum do kedy mal dlžník vrátiť veriteľovi požičanú sumu

Download (DOC, 42KB)