Z. o p. – solidárny dlžníci

Vzor č. 3 – Zmluva o pôžičke s viacerými dlžníkmi

Solidárne spoludlžníctvo je v konečnom dôsledku podobné, ako zabezpečenie pohľadávky ručením. Rozdiel oproti ručeniu je absencia povinnosti vyzvať spoludlžníka na plnenie v prípade, ak hlavný dlžník nespláca svoj záväzok. Počet spoludlžníkov pri jednej zmluve nie je obmedzený. To znamená, že jeden záväzok dlžníka môže byť rozložený medzi viacej osôb. Napríklad pri poskytnutí pôžičky fyzickej osobe môže byť ručiteľom jeho manžel / manželka. Podstatnou výhodou je, že solidárny dlžníci sú dlžníkmi od počiatku tohto právneho vzťahu a nie je potrebné zasielať im výzvu na plnenie, ako je to v prípade ručiteľa. Plnenie je možné uplatniť od ktoréhokoľvek zo spoludlžníkov, prípadne aj od všetkých súčasne, pričom nehrá úlohu od ktorého z nich bude nakoniec nárok veriteľa vymožený, prípadne či bude vymožený v pomernej časti od každého z nich.

 

Vysvetlivky ku tlačivu Zmluvy o pôžičke:

a) Veriteľ: Je potrebné vypísať údaje veriteľa – osoby, ktorá požičiava peniaze
b) Dlžník 1): Je potrebné vypísať údaje dlžníka – osoby, ktorá prijíma požičané peniaze
c) Dlžník 2): Je potrebné vypísať údaje spoludlžníka – osoby, ktorá spolu s dlžníkom prijíma pôžičku
d) Dlžník 3): Je potrebné vypísať údaje spoludlžníka – osoby, ktorá spolu s dlžníkom 1) a 2) prijíma pôžičku
e) Predmet pôžičky: Je potrebné vypísať výšku požičanej sumy, aj slovom
f) Doba splatnosti: Je potrebné vypísať, kedy má byť dlžná suma vrátená
g) Úrok za pôžičku: Je potrebné vypísať dohodnutý úrok za poskytnutie pôžičky. Nie je žiadúce, aby tento presahoval 10 % ročne.

Download (DOC, 37KB)