S účinnosťou od 1.1.2017  na základe zákona 125/2016 Z.z.  prijatého Národnou radou SR dňa 18.11.2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z.z. o Rozhodcovskom konaní, zaniká inštitucionálna arbitráž (teda rozhodcovské konania realizované stálymi rozhodcovskými súdmi) v podobe, akej sme ju poznali doteraz. Týmto zákonom sa de facto zrušujú všetky rozhodcovské súdy na Slovensku. Výnimkou sú stále rozhodcovské súdy zriadené zákonom (napr. rozhodcovský súd pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, rozhodcovský súd pri Slovenskej bankovej asociácii a.p.). Inštitucionálne rozhodcovské konanie sa teda monopolizuje pod niekoľko vybraných subjektov. Doteraz uzavreté rozhodcovské zmluvy a rozhodcovské doložky od 1.1.2017 strácajú platnosť a zmluvné strany nimi už nebudú viazané.

Rozhodcovský súd ARBITRÁŽ zriadený pri Záujmovom združení právnických osôb ARBITRÁŽ,  Jilemnického 30,  036 01  Martin IČO: 45744874 teda ku koncu roku 2016 tiež zaniká bez právneho nástupcu a nebude môcť realizovať rozhodcovské konania.

Pre všetkých doterajších účastníkov konaní, ktorí využívali služby Rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ a boli spokojní s prednosťami mimosúdneho riešenia sporov (rýchlosť, efektivita, nižšie náklady, jednoinštantnosť, neverejnosť a.p.) preto ponúkam alternatívu – riešenie sporov pred rozhodcom JUDr. Milanom Vojtekom, LL.M. Napriek tomu, že som nebol zapísaný v zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ s arbitrážnym konaním mám dlhoročné skúsenosti. Od roku 2009 som zapísaný ako rozhodca na inom rozhodcovskom súde a od založenia Rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ sa aktívne podieľam na jeho riadení, koordinácii činností jeho zložiek a v neposlednom rade na tvorbe a kreovaní vnútorných predpisov. Som absolventom postgraduálneho štúdia na pražskom Ústave práva a právní vědy o.p.s. pod záštitou IES (International Education Society, London) v odbore LL.M. Law Litigation Arbiter® (rozhodce – specialista na rozhodčí řízení), mediátor. Verím, že budem dobrým nástupcom Rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ a vopred ďakujem za Vašu dôveru.

JUDr. Milan Vojtek
predseda združenia Arbitráž z.z.p.o.

Táto stránka je rozdelená na dve časti. Prvá časť patrí pôvodnému Rozhodcovskému súdu ARBITRÁŽ a obsahuje všetky informácie pôvodne uvedené na webovej stránke Rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ. Druhá časť je venovaná rozhodcovi JUDr. Milanovi Vojtekovi, LL.M. (ďalej len Rozhodca). V tejto sú uverejnené Rozhodcovské pravidlá, ktorými sa riadi rozhodcovské konanie vedené pred rozhodcom. Rovnako obsahuje aktualizované tlačivá vzorových zmlúv, dohôd a v neposlednom rade aktuálnu rozhodcovskú doložku.

ROZHODCOVSKÝ SÚD ARBITRÁŽ
ROZHODCA JUDr. MILAN VOJTEK